ZMIANA TERMINU XVI MFP!

ZMIANA TERMINU XVI MFP!
Drodzy Uczestnicy i Przyjaciele Forum „Bieszczady bez granic” w Sanoku,
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Mistrzów, Wasze i Publiczności oraz biorąc pod uwagę obiektywne trudności związane z wszech panoszącą się pandemią jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu Forum „Bieszczady bez granicę”  na 25-30 kwietnia 2021 r. Wtedy to Miasto Sanok stanie się ponownie stolicą pianistyki w Euroregionie Karpat.
Plan Forum i nasze wcześniejsze ustalenia pozostają w mocy. Wszyscy Mistrzowie potwierdzili swoją obecność. Zajęcia indywidualne i pokazowe rozpoczniemy 25 kwietnia o godz.9:00. Zajęcia poprowadzą Profesorowie: L.Grychtołówna, A.Jasiński, P.Paleczny, A.Tatarski, St.Wojtas, V.Nosina, L.Geniusas, M.Woskriesienski, V.Vitaite, I.Olovnikov oraz Ph.Giusiano. W ramach Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej odbędzie się 16 wykładów, seminarium tańców dworskich, 6 koncertów oraz praca w Jury Konkursu „Młody Wirtuoz”. Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej zagra koncerty Bacha, Chopina i Wileńskiego z ponad 40  Uczestnikami Forum.
Ze względu na dużą ilość zajęć prosimy o przyjazd do Sanoka w sobotę 24 kwietnia. Pion edukacyjny rozpoczynamy fantastycznym wykładem prof. Andrzeja Jasińskiego „O czasie w Muzyce”, a wieczorem zaprosimy wszystkich melomanów do Sali SDK na koncert poświęcony pamięci prof. Jana Ekiera w wykonaniu Piotra Palecznego i Karoliny Nadolskiej. Gospodarzem wieczoru będzie red. Róża Światczyńska z II programu PR.
Tego samego dnia (niedziela, 25.04.2021) rozpoczniemy przesłuchania Międzynarodowego Konkursu „Młody Wirtuoz”. W tym wyjątkowym roku umożliwiliśmy opcję dosłania linków z nagranym przez Uczestnika programem. Obie formy prezentacji traktujemy równorzędnie.
Będzie też nowość na Konkursie !! 
Chcemy zaproponować stworzenie czwartej grupy Uczestników Konkursu, bez zaświadczeń, bez limitu wieku – dla amatorów. Chcemy docenić melomanów, którzy kochają Muzykę i pragną ją poznawać we własnym tempie. Profesjonalna edukacja ucznia-amatora to zjawisko, które było, jest i będzie ważnym elementem upowszechniania Muzyki.  
Mamy nadzieję, że decyzja o zmianie terminu Forum spotka się z Państwa akceptacją i zrozumieniem trudnej sytuacji organizatorów. Przedłużamy przyjmowanie ankiet do 30.03.2021.
 
W imieniu Zarządu Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
Jarosław Drzewiecki i Janusz Ostrowski
18.01.2021 Sanok-Warszawa
 

 
Dear participants and friends of the Forum "Bieszczady without borders" in Sanok,
 
Out of concern for the safety and health of our Masters, yours and the public, and taking into account the objective difficulties associated with the prevailing pandemic we are forced to change the date of the Forum "Bieszczady without borders" to April 25-30, 2021. Then the City of Sanok will be again the capital of pianism in the Carpathian Euroregion.
The Forum plan and our settings remain in effect. All Masters confirmed their presence. Individual and demonstration classes will be held on April 25 at 9:00 a.m. The classes will be led by Professors:L. Grrychtołówna, A. Jasiński, P. Paleczny, A. Tatarski, St. Wojtas, V. Nosina, L. Geniusas, M. Woskriesienski, V.Vitaite, I.Olovnikov and Ph. Giusiano. The Master School of Piano Pedagogy will include 16 lectures, a baroque dance seminar, 6 concerts and work on the jury of the Young Virtuoso Competition. Due to the large number of activities, please arrive to Sanok on Saturday, April 24. We start the education department with a fantastic lecture by prof. Andrzej Jasiński "About time in Music", and in the evening we will invite all music lovers to the SDK Hall for a concert dedicated to the memory of prof. Jan Ekier performed by Piotr Paleczny and Karolina NadolskaRóża Światczyńska from the 2nd PR program will be the host of the evening.
Same day (Sunday 25/04/2021). We audition for the International Competition "Young Virtuoso". In this unique year, we have enabled the option of sending links with recorded by the program participant. We treat both forms of presentation equally. There will also be a novelty at the Competition !!
We want to participate in the fourth group of the Competition, without certificates, no age limit - for AMATEURS. We want to appreciate young people who love Music and want to get to know it at a blood pace. Professional education of an amateur learner is a phenomenon that has been and will be the key to promoting Music.
I hope that the decision to change the date of the Forum will be met with your approval and understanding of the difficult situation of the organizers. We are extending the acceptance of questionnaires until 30.03.2021 
 
On behalf of the Board of the Podkarpackie Foundation for the Development of Culture
Jarosław Drzewiecki and Janusz Ostrowski
18.01.2021 Sanok-Warsaw